เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ เดินทางไปยังชุมชนบ้านดอนฮังเกลือ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเสลภูมิ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและการดำเนินงานของพื้นที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 486 ชุมชน โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 357 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.45 และมีพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. และเป็นป่าไข่แดง ป่าสมบูรณ์ ที่ภูเขา พื้นที่ทับซ้อน จำนวน 66 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.57 อยู่ระหว่างตรวจสอบขอบเขต จำนวน 63 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.96 โดย สคทช. จะนำผลการดำเนินงานของพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนดังกล่าว ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และเร่งตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้มีที่อยู่อาศัยต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation