เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล มอบหมายให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุริยน พชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางและผลการประเมินผลการดำเนินงานของ คทช. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ คทช. รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)

จากนั้นได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอ คทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation