เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รศ.ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมการปกครอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมแผนที่ทหาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการในการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน พร้อมทั้งรับทราบการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 หน่วยงาน ร่วมแสดงเจตจำนงในความร่วมมือที่จะส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบ จากนั้นที่ประชุมมีวาระพิจารณาเรื่องระบบติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามฯ ให้ครบถ้วนและรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation