เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รศ.ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และนายสกุลยุช ศรุตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมการปกครอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมแผนที่ทหาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการในการปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และมีวาระการพิจารณา ได้แก่ การจัดทำบัญชีข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation