เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสกุลยุช ศรุตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานดังนี้ 1) การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 2) การปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 3) การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พร้อมทั้งได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation