เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2564 จากห้องประชุมหลักเมือง 1 ศาลาว่าการกลาโหม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อนุกรรมการและเลขานุการ และ ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ รักษาราชการแทน รอง ผอ.สคทช. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลที่ดินของรัฐ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐ กรณีการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐอาจมีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐแต่ละประเภท ของกลุ่มจังหวัดที่ 1 ตามที่คณะทำงานทั้ง 2 คณะ (คณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐฯ และคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ One Map จะนำผลการดำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation