เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกลาโหม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทำหน้าที่เลขานุการ ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นสำคัญได้แก่ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง ลพบุรี สระบุรี และศรีสะเกษ รวมทั้งข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐ กรณีการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) อาจมีผลกระทบกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มที่ 2 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation