คณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2565 ณ เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กองทัพอากาศ กรมที่ดิน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม

โดยในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 7/2565 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ จากนั้นเป็นกิจกรรมการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร โดยมี นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ที่ดินของรัฐประเภทที่ราชพัสดุในพื้นที่เกาะช้างกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ” และนายกรวิช์ญ์ ศรีพุทธา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้รับมอบหมายจาก นายดุสิต สมุทระกพงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บรรยายในหัวข้อ “ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ” พร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมฯ สำรวจภาคสนามประกอบการกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเกาะช้าง

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ตราด ลำพูน ปราจีนบุรี แพร่ ชลบุรี เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 51 ระวาง และร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรตามมาตรการพิสูจน์สิทธิโดยการอ่านภาพถ่ายทางอากาศประกอบ ตามเป้าหมาย 1,300 แปลง ในปี 2566 รวมทั้งเตรียมการดำเนินการเพื่อรองรับตามที่ คพร.จังหวัดร้องขอได้อย่างรวดเร็วต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation