เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ประชุมครั้งที่ 9/2565 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ประธานอนุกรรมการ และ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการประชุมผ่านระบบ Video Conference

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 388 ระวางแผนที่

จากนั้นมีวาระพิจารณา ดังนี้

  1. การรับรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 24 บริเวณ ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมพร นครนายก พังงา พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สระบุรี หนองคาย และอุทัยธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ระวางแผนที่ เพื่อส่งให้ คพร.จังหวัด ต่อไป
  2. การพิจารณารับดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 1 บริเวณ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ระวางแผนที่

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation