เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ประชุมครั้งที่ 10/2565 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สคทช. 2 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการประชุมผ่านระบบ Video Conference

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการส่งผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศให้กับ คพร.จังหวัด และศาลปกครอง แล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน 330 ระวางแผนที่

จากนั้นมีวาระพิจารณา ดังนี้

  1. แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 1,430 แปลง 500 ระวางแผนที่
  2. การพิจารณารับดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 3 บริเวณ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พังงา และนครปฐม รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 แปลง 8 ระวางแผนที่

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation