เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO conference และมีนายสุริยน พัชรครุกานนท์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สคทช. โดยมีวาระการพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี