เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน พร้อมด้วยนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ สคทช. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการในรูปแบบโฉนดชุมชนและการจัดการที่ดินในลักษณะแปลงรวม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ที่ทำการสหกรณ์บ้านคลองโยง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสหกรณ์บ้านคลองโยง รวมถึงแนวทางมาตรการการช่วยเหลือการจ่ายภาษีที่ดิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพจาก: ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองโยง

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี