เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ สคทช. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานรวบรวมข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการของกรมป่าไม้ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือด้านคดีของกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี