เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Project Kick Off) โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ สคทช. พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในมิติต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง ศึกษาและวางแนวทางในการจัดทำชุดข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการขับเคลี่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ตามดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี