เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ประชุมหารือร่วมกับ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO และ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ BEDO เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช.

ที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่และความต้องการของชุมชน และกำหนดแผนงานการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนในพื้นที่นำร่อง คทช. ในช่วงเดือน มีนาคม - กันยายน 2566 เริ่มดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับแรก โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อเสริมสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในระดับฐานราก ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี