เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สคทช. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปสมเด็จองค์พระปฐม ปางเปิดโลก ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และการรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการ สคทช. และรองผู้อำนวยการ สคทช. เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint