เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของรัฐบาล โดยมี นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2580 ประเด็นนโยบายที่ 1 การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ และประเด็นนโยบายที่ 3 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อนำประเด็นที่ได้จากการประชุมไปหารือในหลักการร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี