เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าพบนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของ คทช. และประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดบึงกาฬ (คพร.จังหวัดบึงกาฬ)

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ กรณีพิพาทในที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กรณีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์กุดทิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทับที่ดินทำกินของราษฎร ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพร.จังหวัด โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม คพร.จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint