เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดอุดรธานี (คพร.จังหวัดอุดรธานี) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของ คทช. และรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ได้ติดตามความคืบหน้าการนำผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1) โคกหนองนาไร่เดียว 2) วัดศรีสว่างวงศ์ และ 3) กรณีนายวัชรพงษ์ ราคาพงษ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศได้จัดส่งผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศบริเวณดังกล่าวให้ คพร.จังหวัดอุดรธานี พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทตามมาตรการของ คทช. เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐแล้ว และขอให้ฝ่ายเลขานุการ คพร.จังหวัดอุดรธานี นำเรื่องพิพาทกรณี วัดป่าศรีวิไลย์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพร.จังหวัด เข้าสู่ที่ประชุม คพร.จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint