เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดอุดรธานี (คพร.จังหวัดอุดรธานี) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของ คทช. และรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ได้ติดตามความคืบหน้าการนำผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1) โคกหนองนาไร่เดียว 2) วัดศรีสว่างวงศ์ และ 3) กรณีนายวัชรพงษ์ ราคาพงษ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศได้จัดส่งผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศบริเวณดังกล่าวให้ คพร.จังหวัดอุดรธานี พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทตามมาตรการของ คทช. เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐแล้ว และขอให้ฝ่ายเลขานุการ คพร.จังหวัดอุดรธานี นำเรื่องพิพาทกรณี วัดป่าศรีวิไลย์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพร.จังหวัด เข้าสู่ที่ประชุม คพร.จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี