เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าพบ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดสมุทรสาคร (คพร.จังหวัดสมุทรสาคร) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของ คทช. พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ กรณีการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในเขตที่ดินของรัฐ (ป่าชายเลน) จำนวน 13 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมทั้งขอให้ คพร.จังหวัดสมุทรสาคร นำกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพร.จังหวัด เข้าสู่ที่ประชุม คพร.จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint