เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kickoff Meeting) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และให้บริการข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) โดยมี รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายปิยะ ตั้งสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. และเจ้าหน้าที่ บริษัท จีไอเอส จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันต่อแนวทางการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) รวมถึงการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงแก้ไขเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ รวดเร็วและปลอดภัย

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี