เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรวยสุข โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครฯ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน และ (ร่าง) ตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 180 คน เข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็น (ร่าง) ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน รวมถึง (ร่าง) ตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ซึ่งจัดทำตามกรอบแนวคิดดัชนีความยั่งยืนด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้ 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมิติความยั่งยืนของทรัพยากรดิน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กลุ่มที่ 1 ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และกลุ่มที่ 2 ด้านการเพิ่มผลิตภาพที่ดิน (Land Productivity) และด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มที่ 3 ด้านการลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน (Degradation Reduction) และกลุ่มที่ 4 ด้านการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรดิน (Quality Enhancement) และด้านการจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Management)
  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กลุ่มที่ 5 ด้านการสร้างความยุติธรรม (Social Justice) และกลุ่มที่ 6 ด้านการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance)

ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประชุม จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint