เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและตลาด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ณ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่จริมออแกร์นิคฟาร์ม โดยมีนายประกอบกิจ ก้ออิสละ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชมแม่จริมออแกร์นิคฟาร์ม กล่าวต้อนรับและพาชมการผลิตดินสำหรับปลูกต้นไม้ น้ำหมัก การเพาะพันธุ์ต้นกล้า การเพาะเห็ด การเลี้ยงไส้เดือน และชมสวนทรัพย์เจริญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดลแม่จริม ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม (บ่อหว้าคอฟฟี่) โดยมีนายณัฐกิต ทะกา ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม (บ่อหว้าคอฟฟี่) กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดการผลิตเมล็ดกาแฟและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาศักยภาพของชุมชน” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) โดยได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ในระดับฐานรากในพื้นที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ให้เป็นประโยชน์และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี