เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานผู้อำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) และแผนปฏิบัติการการบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. นางสาววัลย์นภา รัชเดช ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดเป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (KPIs) เป้าหมาย (Target) และกำหนดโครงการ/แผนงานที่รองรับแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) ซึ่งจะได้นำไปกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของโครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการการบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี