เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วย นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด และป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ำเค็ม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เจ้าหน้าที่ สคทช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก ประธานสหกรณ์นิคมบางสะพาน ผู้แทนประชาชนในพื้นที่นิคมบางสะพาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และผ่านระบบ Video Conference โดยได้ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่า และมีมติดังนี้ 1) กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด และป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ำเค็ม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 5 เดือน โดยให้กรมป่าไม้เร่งรัดสำรวจแนวเขตเพื่อประกาศการขออนุญาตและให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งรัดยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว 2) มอบหมายให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือพิจารณาปัญหา อุปสรรค และการจัดทำหลักเกณฑ์จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ 13 นิคม 14 ป่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี