เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Ballroom AB โรงแรมมารวยการ์เด้น นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย หลักสูตร "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สคทช. ตามมาตรฐานทางจริยธรรม"

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นางฐิติมา ศิริวิโรจน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม" และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม สคทช. Talk สร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าหน้าที่ สคทช. โดย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. บรรยายในหัวข้อ "จงเติบโตดั่งต้นไม้ใหญ่" นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. บรรยายในหัวข้อ "ภาวะผู้นำในการบริหารสู่ความสำเร็จ" นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน บรรยายในหัวข้อ "จากความฝันอันยิ่งใหญ่ สู่เป้าหมายของชีวิต" และนางสาวพิรพร เพชรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน บรรยายในหัวข้อ "จุดยืนต่าง ฐานความสำเร็จ สู่การบริหารจัดการความหลากหลาย" และว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. ให้เกียรติกล่าวสรุปภาพรวมองค์ความรู้ที่ได้รับและกล่าวปิดโครงการ

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี