เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กข.สคทช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเรื่องพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566 ตามคำร้องของผู้ร้องขอ โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดเผยรายงานการประชุมทั้งฉบับ ยกเว้นข้อความที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 2. เรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอ และการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว และมอบหมายให้ ผอ.สอก. เป็นผู้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมให้ตามควรแก่กรณีได้

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี