เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแนวทางการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินของประชาชนในที่ดินของรัฐ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "ผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562" การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ One Map และผลการดำเนินงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 (7) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ประกอบกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) ด้านที่ 1 การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ กำหนดให้มีการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ให้มีความชัดเจน และมีมาตรฐานเดียวกัน ให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ด้วยการพิสูจน์สิทธิเพื่ออำนวยความเป็นธรรมกับประชาชน

ในการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ One Map เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาที่ดินของรัฐ และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ” และนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map)” โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. พร้อมด้วยผู้แทนกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมแผนที่ทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์จาก 77 จังหวัด จำนวนรวม 440 คน เข้าร่วมประชุม

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี