เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระเอราวัณ 1 - 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน โดยมี ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. นายสกุลยุช ศรุตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน สคทช. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล จำนวนรวม 80 คน เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมเป็นการนำเสนอสาระสำคัญจากผลการศึกษาโครงการฯ ประกอบด้วย โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน (ร่าง) นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน และผลการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.มนศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ "หลักการธรรมาภิบาลข้อมูลและความเห็นต่อการจัดสร้างหลักการปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินแห่งชาติ" และ รศ.ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับ คทช."

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี