เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อจำกัดของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้โครงการการศึกษาการบูรณาการเพื่อยกระดับระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กรณีการยกระดับของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อจำกัด ทิศทาง และแนวโน้มของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย เพื่อนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางและขั้นตอนการยกระดับของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมี 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลเชิงนโยบาย การอนุรักษ์ ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ และการจัดที่ดิน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาค ได้แก่ คทช.จังหวัด และ คพร.จังหวัด และ 2) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน หรือมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมถึงภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี