เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องอารีย์ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพฯ นายสกุลยุช ศรุตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน สคทช. จัดการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน และฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 20 หน่วยงาน รวม 40 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี