เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kickoff meeting) โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ. หรือ GISTDA) โดยมี นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมหารือต่อแนวทางการดำเนินโครงการฯ

โครงการฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สคทช. และ GISTDA ในการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการพื้นที่ คทช. ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับมาตรการตามระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Regulation on Deforestation-free products: EUDR) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดให้สินค้าควบคุม 7 ประเภท ได้แก่ โค โกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ถั่วเหลือง และไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกี่ยวข้อง ที่นำเข้าและวางจำหน่ายในตลาดของสหภาพยุโรป เป็นสินค้าที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการทำลายป่าภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมาจากกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อแสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงให้เห็นว่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดขึ้นจากแหล่งผลิตในพื้นที่ คทช. ถูกต้องตามเงื่อนไขภายใต้ระเบียบ EUDR ดังกล่าว

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี