เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะกรรมการ มอบหมายให้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม และนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เลขานุการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองตรี รนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผลการประชุมสรุปดังนี้

  1. ที่ประชุมรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 269/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการฯ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการฯ และรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่มีข้อเสนอเชิงนโยบาย 10 ด้าน
  2. รับทราบร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ พ.ศ. ... ตามที่คณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายแก่ราษฎร และมอบหมายกระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
  3. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ การกระจายอำนาจ และการจัดการภัยพิบัติ
  4. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 7 คณะ และขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสาน ขปส. ในการปรับแก้รายละเอียดของร่างคำสั่งอีกครั้งก่อนเสนอประธานคณะกรรมการฯ ลงนามในคำสั่งดังกล่าว

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี