เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) มอบหมายให้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและช่องว่างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้โครงการศึกษาการบูรณาการเพื่อยกระดับระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและช่องว่างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย และนำไปใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ของที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. รวมถึง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 50 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพฯ

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี