เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นเร่งด่วนร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมหารือ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ผอ.สคทช.ได้สรุปการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรหรือผู้ยากไร้ได้ทำกินอาศัยใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และหารือประเด็นเร่งด่วนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คือ การเร่งรัดการออกสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ คทช. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบบริหารเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลกลางด้านที่ดินและทรัพยากรดิน โดยเร่งรัดผลักดันให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านที่ดินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) โดยมีกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับบูรณาการด้านข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ข้อมูลที่สาธารณประโยชน์/โฉนดที่ดิน/หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง รวมถึงการบูรณการข้อมูลอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลเขตการปกครองและข้อมูลเลข 13 หลักกับกรมการปกครอง ด้านข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (L-tax) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้อมูลผังเมืองร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และ 2) การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) โดยการเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุง One Map ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณากำหนดแนวเขตที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าใช้ประโยชน์และมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องเหมาะสม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่ให้เกียรติมาพบที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อประชุมสรุปทบทวนการดำเนินงานตามภารกิจ และร่วมหารือประเด็นเร่งด่วนการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบ ให้ประชาชนมีที่ดินเพื่อทำกินและอยู่อาศัย อันเป็นหลักประกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

ภาพจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี