เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พร้อมด้วย นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมกับคณะผู้บริหาร GISTDA ซึ่งมี พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ GISTDA ร้อยโท ดร.เจษฐา ศิวรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน นาแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพทางการเกษตรในพื้นที่นำร่องผ่านระบบ "Dragonfly" หรือ "แมลงปอ" ที่สามารถสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายระดับรายแปลง รองรับการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีอวกาศ โดยคณะฯ ได้รับฟังบรรยายการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคเกษตร ชมการสาธิตการใช้งาน Dragonfly Mobile Application ของเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรและพบปะพูดคุยกับเกษตรในพื้นที่

ทั้งนี้ Dragonfly Mobile Application สามารถดูการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ของพืชในจุดที่เกษตรกรเข้าไม่ถึง สามารถบอกประเภทของดินว่าเป็นดินประเภทไหน มีการแจ้งเตือนการใส่ปุ๋ย อีกทั้งยังบอกช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่แม่นยำอีกด้วย ซึ่งพื้นที่นำร่องนี้ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำข้อมูลองค์ความรู้มาปรับใช้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการประกอบอาชีพในพื้นที่แปลงของตัวเองได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี