เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูลกลางด้านที่ดินและทรัพยากรดิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิใน คทช. ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 90 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพีโอนี่ โรงแรม ทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการพัฒนาระบบศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ในรูปแบบของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ที่หน่วยงานสามารถเข้าถึง ร่วมแบ่งปันและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินร่วมกัน และมีธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการเชื่อมโยงข้อมูลในระยะแรก จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินที่มีความเป็นเอกภาพ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี