เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Ballroom B โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงของ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคทช. โดยมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" โดยได้รับเกียรติจาก นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร และการบรรยายในหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" โดย นางสาววรัญญา ชวศุภกุล รองผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สคทช. ใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโป่ร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคทช. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สคทช. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี