เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. นำคณะผู้บริหาร สคทช. ให้การต้อนรับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการยกระดับการขับเคลื่อนศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. “คทช.คลายทุกข์เรื่องที่ดิน โดย สคทช. ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ดินให้แก่ประชาชน เปิดตัวระบบ e-petitions ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายภูมิธรรมฯ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยสรุปว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การไร้ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รายได้ที่ไม่มั่นคง จึงติดในวงจรของความยากจน ซึ่งบางครั้งการร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินให้แก่ประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจยังไม่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ความยากลําบากและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งกระบวนการจัดที่ดินทํากินให้กับประชาชน มีหน่วยงานจํานวนมากที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน คือการได้รับความร่วมมือและผนึกกําลังจากทุกภาคส่วน ดังนั้น การมีศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่รับเรื่องราวปัญหาจากพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวก สอดรับกับยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะทําให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้คลายทุกข์ และความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบูรณาการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สอดคล้อง เป็นระบบและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยทุกคน

ดร.รวีวรรณฯ ผอ.สคทช. กล่าวว่า การยกระดับการให้บริการประชาชน ในการร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน นอกเหนือจากช่องทางต่างๆ ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ จุดบริการประชาชน สคทช. อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 20 กรุงเทพฯ, ส่งทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช., โทรศัพท์หมายเลข 02 265 5445 และ e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. แล้ว ปัจจุบันการจัดตั้งและเปิดศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ http://epetitions.onlb.go.th รวมทั้งผ่าน Application “ทางรัฐ” ซึ่งรวมเป็น 6 ช่องทาง โดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานได้ โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเอง และเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นที่พึ่งพาให้แก่ประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง และในวันนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ทาง สคทช. และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จะได้เปิดคลินิกศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ในการให้คำปรึกษา แนะนำช่องทาง วิธีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ การบริหารจัดการที่ดิน และช่องทางแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐเพื่อการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มีปัญหาความเดือดร้อน ข้อพิพาท หรือประเด็นต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านที่ดินของตนเองให้สามารถเข้ามาติดต่อขอรับคำปรึกษาได้อีกด้วย

สำหรับการสัมมนาฯ ในช่วงเช้า เป็นการบรรยาย (Keynote) เรื่อง "ยกระดับขับเคลื่อนศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช." โดย นายสุริยน พัขรครุกานนท์ รอง ผอ. สคทช. พร้อมด้วยการเสวนาเรื่อง “ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ของ สคทช. และระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน (e-petitions)” จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาเรื่อง "แนวทางบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อประโยชน์ของประชาชน กรณีแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เรื่อง แนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนระหว่างนิคมสร้างตนเองโคกตูม จังหวัดลพบุรี และประชาชน"

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมที่ดิน กองที่ดินของรัฐ (สคทช.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช.​ และการเปิดคลินิกสัญจรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย จะมีไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเชียงรายต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี