เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ในเขตป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การกระจายการถือครองที่ดิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินของประชาชน ทั้งปัญหาการไม่มีที่ดินทำกิน ปัญหาการถือครองที่ดิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง เพื่อนำข้อมูลไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี