เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของต่างประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการศึกษาการบูรณาการเพื่อยกระดับระบบโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ: กรณีการยกระดับของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยคณะที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สคทช. เกี่ยวกับผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบ โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของต่างประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางและขั้นตอนการยกระดับของ สคทช. โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนประมาณ 60 คน เข้าร่วมการประชุม

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี