เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพลังไทย 2 อาคาร 2 ชั้น M ปตท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG" ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย สคทช. และ โออาร์ เห็นพ้องว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ ควบคู่กับการพัฒนาการแปรรูปเมล็ดกาแฟให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นตลาดรับชื้อผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพด้วยระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้พื้นที่ คทช. เป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และต่อยอดขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น

ทั้งนี้ สคทช. และ โออาร์ จะร่วมกันกำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินงานในการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จจากพื้นที่ คทช. ต้นแบบ โดยนำร่องจากพื้นที่ คทช. ในจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังพื้นที่ คทช. ทั่วประเทศ ตามความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้ประชาชนมีรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นการสร้างมูลค่าผืนดิน คทช. โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี