เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการน์โยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลมู จังหวัดเพชรบุรี

นายภูมิธรรม ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกิน จำนวน 18 พื้นที่ ออกหนังสืออนุญาตแล้วจำนวน 12 พื้นที่ และเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมอาชีพแล้ว 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) บ้านบางอินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางขุนไทร และ 2) ป่ายางหัก - เขาปุ้ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กับจังหวัดเพชรบุรี แปลงพื้นที่ป่าชะอำและป่าบ้านโรง เนื้อที่ 7,690 ไร่ ประชาชนอยู่อาศัยประมาณ 307 ราย ซึ่งจะดำเนินการออกสมุดประจำตัวและส่งเสริมอาชีพ โดยอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดต่อไป รวมทั้งได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้กับผู้แทนประชาชนในพื้นที่ป่ายางหัก - เขาปุ้ม เนื้อที่ 8,848 ไร่ มีประชาชนที่ได้รับการรับรองรายชื่อ 996 ราย

โอกาสนี้ นายภูมิธรรม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ คทช. ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และให้ สคทช. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกันหาแนวทางที่ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลทั้งการดำรงชีวิตและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สินค้า และตลาด ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและความต้องการของประชาชน

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี