เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.รวีรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (DO Map) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งร่วมมือกันแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลด้านที่ดิน โดยมี นางจันทร์เพ็ญ เพ็งสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผช.ผอ.สคทช. นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผช.ผอ.สคทช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. และคณะเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (อาคารอารีย์ ฮิลส์)

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี