เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO conference และมีนายสุริยน พัชรครุกานนท์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สคทช. โดยมีวาระการพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation