เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน พร้อมด้วยนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ สคทช. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการในรูปแบบโฉนดชุมชนและการจัดการที่ดินในลักษณะแปลงรวม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ที่ทำการสหกรณ์บ้านคลองโยง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสหกรณ์บ้านคลองโยง รวมถึงแนวทางมาตรการการช่วยเหลือการจ่ายภาษีที่ดิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพจาก: ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองโยง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation