เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ สหกรณ์บ้านโนนฝาวพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (คทช.) จำกัด ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. และผู้แทนกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด ในพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปจ.259 เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิตประชาชนหลังได้รับที่ดินทำกินไปแล้ว ตามนโยบายของรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยและมีสิทธิบนที่ดินอย่างถูกกฎหมาย

โดยนายธเนศ ยังจิตร อดีตผู้ใหญ่บ้านโนนฝาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ได้ให้การต้อนรับและรายงานว่า ชาวบ้าน 41 ครัวเรือน ได้รับการคัดเลือกให้มีที่ดินทำกิน บ้านละ 1 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน คือ 1 งาน เป็นที่อยู่อาศัย 3 งาน เป็นที่ดินทำกิน ทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงาน มีรายได้

ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับการจัดสรรที่ดิน กล่าวว่า ภายหลังมีที่ดินทำกิน ก็สามารถวางแผนเพาะปลูกทำการเกษตร ได้ปีละ 4 รอบ สร้างรายได้ครั้งละประมาณ 30,000 บาท จากการปลูกพืชผสมผสาน เช่น ถั่ว แตงกวา มะนาว ส้มโอ ข้าวโพด มะละกอ และผักพื้นบ้านทำให้มีเงินใช้หนี้ มีชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินส่งลูกเข้ามหาวิทยาลัยได้

ทั้งนี้ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปจ.259 เนื้อที่ 68-3-47 ไร่ เดิมมีการใช้ประโยชน์ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร (โรงเรียนวัดซำปลาตองเดิม) ต่อมาภายหลังโรงเรียนถูกยุบเลิกจึงได้ส่งคืนกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์ได้ให้สหกรณ์บ้านโนนฝาวพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (คทช.) จำกัด เช่าจำนวน 2 สัญญา โดยคิดค่าอัตราค่าเช่า ตารางวาละ 0.25 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 1) เช่าเพื่ออยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ 11-1-91.20ไร่ (4,591.20 ตารางวา) ปัจจุบันค่าเช่าปีละ 14,875 บาท 2) เช่าเพื่อประกอบการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 34-3-00 ไร่ (13,900 ตารางวา) ค่าเช่าปีละ 7,576 บาท ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 41 ราย (ครัวเรือน) มีการจัดสรรพื้นที่เป็นแปลงย่อยให้แก่สมาชิกเพื่ออยู่อาศัย รายละประมาณ 100 ตารางวา และเพื่อประกอบการเกษตร รายละ 300 ตารางวา โดยเกษตรกรต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรมากขึ้น

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี