เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ สคทช. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานรวบรวมข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการของกรมป่าไม้ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือด้านคดีของกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide