เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Project Kick Off) โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ สคทช. พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในมิติต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง ศึกษาและวางแนวทางในการจัดทำชุดข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการขับเคลี่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ตามดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow