ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางสำหรับโครงการจ้างจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน" โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง